Sep 03, 2015

712 miljoner till Norrtälje Hamn

Pengarna ska gå till genomförande av infrastrukturarbeten i de två första etapperna (G1 och G2) av projektet. Dessa arbeten innefattar bland annat utbyggnad av de nya gatorna och det resterande kajstråket, pir och parker.

Utbyggnaden utgöras av sanering, grundförstärkning och finplanering av samtliga delar. Även nya anläggningar för vatten och avlopp samt upprustning av pumpstation ingår i arbetena. De två etapperna omfattar hamnområdet från Roslagsgatan fram till Hamnvägen och arbetena kommer att utföras under cirka 8-10 år framöver.

 

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som den 2 september beviljat projektet Norrtälje Hamn investeringsmedel på 712 mnkr för den fortsatta utbyggnaden av Norrtäljes nya stadsdel. Det slutgiltiga beslutet beräknas att ske i kommunfullmäktige den 28 september.

Share This: