Oct 18, 2018

Brobygget inleds i hamnen

Nu påbörjas arbetet med Havslänken, gång- och cykelvägsbron som binder ihop Norrtälje Hamn med Societetsparken. Bron beräknas vara klar till sommaren 2020.
 

 
Havslänken har en central funktion för den framtida stadskärnan gällande tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Bron blir en del i ett viktigt stråk mellan norra och södra delen av Norrtälje stad. Det kommer göra att det går snabbare att nå flera platser och en sammanlänkning av hamnen och Societetsparken kommer medföra mer flöden av människor vilket leder till en ökad upplevelse av trygghet.
 
Norrtälje kommun har anlitat Skanska som entreprenör för att projektera och bygga gång- och cykelvägsbron Havslänken. Bygget är indelat i två faser, och nu pågår den första fasen med projektering och planering. Under våren 2019 inleds fas två när byggandet av själva bron startar.
 
Funktion och gestaltning
Hur bron kommer att se ut är inte klart än, men det finns vissa krav. Bron ska vara öppningsbar, men exakt hur, var och hur ofta bron ska öppnas är en av de uppgifter som Skanska och Norrtälje kommun ska lösa tillsammans. Bron ska vara minst 4,5 meter bred. Den ska vara tillgänglig för alla och därmed ha en lutning på max 5 procent. Det ska gå att ordna en cirka 12 meter bred öppning i bron och den ska ha en inseglingsfri höjd på ca 2,70 meter vid normal vattennivå.
 
Bron bekostas inte av skattemedel, utan gator, parker och bron betalas av exploatörerna som bygger husen och kvarteren i Norrtälje Hamn.

 

 

Share This: