Apr 20, 2018

Dagvattenanläggningar ska göra Norrtäljeviken renare

90 meter långt och en meter i diameter; så stort är det rör som sänkts ner i vattnet i hamnen och som ska leda tusentals lite dagvatten till en stor reningsanläggning.

 

Det krävdes fyra kranar och dykare för att sänka ner, förankra och koppla ledningar till det stora röret som nu ligger på plats i hamnbassängen längs kajen.  Röret ska leda dagvattnet till en 800 kvadratmeter stor reningsanläggning, en sedimentationsdamm, under en av de tänkta bryggorna längs med hamnpromenaden. 25 % av dagvattnet, från avrinningsområdet på 56 hektar, kommer att omhändertas i reningsanläggningen, medan resterande 75 % omhändertas i en större anläggning i öster, Galären. Utöver hamnen, som förväntas vara cirka 15 procent av upptagningsområdet, kommer även vattnet komma från en majoritet av gamla stadskärnan, områden vid Roslagsgatan, Krukmakargatan och Hamnvägen samt delar av Gransäter.

 

– Dagvattnet kommer successivt att renas vart efter vi färdigställer området, berättar Pernilla Logren, projektledare i Norrtälje Hamn.

 

 

Den största anläggningen planeras byggas år 2022-2023 i Galärparken i hamnens östra del. Den västra reningsanläggningen som blir vid kajen kommer att börja byggas redan nästa år. Att rena dagvattnet som rinner ut i Norrtäljeviken är en viktig investering för att förbättra den ekologiska statusen i viken. Med hjälp av växtlighet och de två planerade reningsanläggningarna är förhoppningen att man ska kunna minska halterna av kväve och fosfor som idag är något högre inne i Norrtäljeviken jämfört med ute i kustområdet.

 

Genom att avvattna allmänna ytor mot specialanpassade trädgropar och klipplandskap med växtlighet kan vattnet fördröjas och renas. På så vis kan föroreningar och partiklar fångas upp redan innan de når ledningarna för transport till dagvattenanläggningarna där ytterligare rening sker innan det släpps ut i recipienten (Norrtäljeviken). Det finns även krav på fördröjning och rening av dagvatten på kvartersmark.

 

– I dag är kraven att all kvartersmark där det byggs nytt i Norrtälje kommun ska kunna ta hand om 50 procent av ett tio minuters 20-års regn. Genom att vi omhändertar dagvatten, efterbehandlar förorenad mark och omvandlar före detta industrimark till innerstadsområde förbättras omgivningen. Rening av dagvatten är en av pusselbitarna i att bygga en hållbar stadsdel, säger Pernilla Logren.

 

Ett 20-års regn är ett ganska kraftigt regn som statistiskt brukar ske vart 20:e år. Om det regnar så kraftigt i tio minuter ska kvartersmarken alltså kunna ta hand om 50 procent av den nederbörd som faller.

 

VÄSTRA DAGVATTENANLÄGGNINGEN
• Anläggningens volym: 4 400 kubikmeter
• Yta: 790 kvadratmeter
• Medeldjup 5,6 meter vid medelvattenytan – 0,4
• 25 procent av dagvattnet från det 56 hektar stora upptagningsområdet kommer att renas i den västra anläggningen som byggs under en brygga vid kajen. Resterande 75 procent kommer dammarna i östra hamnen, Galärparken, att ta hand om (Galärparken beräknas byggas år 2022-2023)

Share This: