Område 1 - Inre området

Det inre området omfattar flera olika miljöer. Området omfattar 6 kvarter varav 2 är tänkta att börja byggas redan under 2018. Väster om kvarteren är avsikten att skapa en förskola och en tillfällig förskola färdigställs redan under våren 2018 och resten startas och färdigställs successivt tom 2022. Kvarteren blir varierat utformade och höjderna varierar generellt mellan 4-6 våningar. Huvudgator passerar på någon sida av alla kvarter. Dessa gaturum är större än i resten av Norrtälje Hamn och ger rum för alla trafikslag, gående, cyklister, genomgående personbilstrafik och en busslinje. . Östra Rögårdsgatan får ett flöde av människor. Gatuutformningen medför en lugn stadstrafik. I områdets inre delar utgörs gatorna av gångfartsområden Den stora Hamnparken ligger i hjärtat av Norrtälje Hamn och blir en skyddad stadspark med varierat innehåll för att passa många olika åldrar. Vid parken finns busshållplats.

Område 1 - Inre området

Område 2 – Kajfronten

Den sydligaste raden av kvarter vetter i Norr mot huvudgatan Östra Rögårdsgatan och i söder mot den långa södervända Hamnpromenaden. Den startar i väster vid Sjötullstorget, navet där den idag befintliga stadskärnan övergår i Norrtälje Hamn. I området planeras 7 kvarter varav 2 höga byggnader om 16 respektive 22 våningar. Övriga kvarter byggs varierade med generellt 4-6 våningar. Hamnpromenaden är en gågata och har ingen privatbilstrafik men nås av varuleveranser och servicetrafik. . Närmast kvarteren sker huvudströmmen av gående och cyklande. Ytan medger både uteserveringar och ger möjligheter för tillfälliga event. I östra delen ansluter Hamnpromenaden till den nya gång- och cykelbron – Havslänken – som bekvämt binder ihop Norrtälje Hamn med Societetsparken.

Område 2 – Kajfronten

Område 3 – Östra området

I det östra området planeras 5 kvarter som är de sista att byggas inom Norrtälje Hamn. Bostadskvarteren byggs troligen under perioden 2023-2026. Nirekt norr om de ostligaste kvarteren utreds lokalisering av en förskola. Området sträcker sig öster ut längs med stranden, med den nya våtmarksparken i fonden mot Norrtäljeviken, bort till Port Arthurudden. I de södra och västra delarna är området kopplat till områden med större flöden av människor. I öster knyts det ihop med befintliga cykel- och promenadstråk. Större delen av området har fin vattenkontakt och utsikt. Piren och våtmarksparken är besöksmål som ligger i nära anslutning till området. De större gatorna är utformade för låg hastighet och lugn stadstrafik. De mindre inre gatorna är gångfartsområden.

Område 3 – Östra området

Område 4 – Hamnplan och Galären

I sydöstra hörnet av Norrtälje Hamn med lång utsikt över Norrtäljeviken byggs Hamnplan som blir Norrtäljes största torg. Vid torget planeras byggnader som troligen byggs under perioden 2021-2024. Torget medger många olika användningar som uteserveringar, marknader och tillfälliga event och arrangemang. Vid Hamnplan kan större båtar och fartyg lägga till och gör det möjligt förturbåtar och annan kommersiell båttrafik. På Piren planeras en publik byggnad utan bostäder. Vid Piren skapas också ett stadsbad och planeras för småbåtar på dagbesök. Norr om piren skapas en våtmarkspark som både ska rena dagvatten och bli ett spännande rekreationsområde.

Område 4 – Hamnplan och Galären
Vad vill du se för
verksamheter i hamnen?

Utbyggnaden av Norrtälje Hamn har börjat. Successivt under de kommande 10-15 åren kommer en ny stadsdel att växa fram och utvidga stadskärnan i Norrtälje. När allt är klart kommer staden att ha växt med 4000-5000 personer. Men det är inte bara bostäderna som gör staden. De offentliga platserna, aktiviteter och verksamheterna skapar stadslivet.

Vad skulle du vilja ha för verksamheter i Norrtälje Hamn i framtiden? Vad behövs för att Norrtälje Hamn ska bli en levande stadsdel och en förlängning av stadskärnan? Vad behöver staden och vad passar här?

Dela med dig av dina idéer och synpunkter! Det kan till exempel handla om butiksutbud, restauranger, aktiviteter och service.

Börja med att klicka på en av de fyra delområdena. Klicka sedan i den plats på bilden som du vill kommentera.

Flygfoton godkända av Försvarsmakten 2015
Laddar..