Dec 21, 2015

Gator och VA har påbörjats i Norrtälje Hamns första kvarter

Byggandet av gator och vatten- och avloppssystemet kring det första kvarteret i Norrtälje Hamn, närmast Hamnbron, har nu påbörjats. Under november och december 2015 har vi genomfört efterbehandlingsarbeten av mark inom området, och i januari 2016 kommer spontning, pålningsarbeten och kalcementborrning att påbörjas.

 

I kajentreprenaden har vi hittills grundlagt marken med att slå betongpålar som man sedan gjutit ett påldäck på. Denna metod kommer även att användas inom området vid kvarter 1, men inom delar av entreprenadområdet finns det även förutsättningar för att stabilisera marken på ett annat sätt. Det kallas för kalkcementstabilisering och innebär att man borrar/vispar ner ett kalkcementpulver i lerlagret i marken, som sedan reagerar med leran och bildar kalkcementpelare.

 

När marken är tillräckligt efterbehandlad, förstärkt och stabiliserad kommer nästa moment med omdragning av VA-ledningar att påbörjas. Några av ledningarna och brunnarna som berörs ligger i Roslagsgatan norr om Hamnbron och en bit in på Sjötullsgatan. Arbetena i detta område innebär att trafiken kommer att omledas från oc till under första halvåret 2016.

 

I entreprenaden ingår även en omfattande upprustning av pumpstationen i området, vilket är en förutsättning för att fortsatt klara befintlig belastning från Norrtälje stad, samt  även den framtida belastningen från Norrtälje Hamn.

Share This: