• Hållbar stad

  Norrtälje Hamn är Norrtäljes nya, hållbara stadsdel. Här skapar vi en levande stad där det ska vara enkelt för alla trivas och där det finns goda förutsättningar för att leva hållbart.

Norrtäljes nya hållbara stadsdel

Vi planerar för att Norrtälje hamn ska bli en hållbar stadsdel. I utvecklingen av den nya stadsdelen är omsorg om det långsiktiga välbefinnandet för människor och miljön grundläggande. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska genomsyra planeringen.

Hur ska Norrtälje Hamn bli en hållbar stadsdel?

I  planeringen av Norrtälje Hamn jobbar vi successivt fram:

 • Hållbarhetsprogram med olika mål och åtgärder
 • Handlingsplaner för etapper och delmoment
 • Metoder, verktyg och rutiner för genomförandet av program och planer
 • Uppföljning av resultatUtöver styr- och visionsdokument som exempelvis utbyggnadsstrategi och kommande vårt hållbarhetsprogram, så arbetar vi i projektet konkret med hållbarhet genom att använda flera olika verktyg för kravställning och annan påverkan.

Som kommun och markägare har vi till exempel detaljplaneprocessen, markanvisningstävlingar, exploateringsavtal och vår egen upphandling till detta.

Andra nyckelfaktorer för att skapa hållbarhet är till exempel dialog och samverkan gemensamt mellan kommunen och byggherrar inom Norrtälje Hamn. Här ingår också att tillsammans bidra kring utvecklingen av både hållbarhetsprogrammet och själva området. Även delaktighet och inflytande är viktiga delar i hållbar stadsutveckling.

Medborgardialog, dialog och samverkan med andra aktörer och intressenter ska vara en naturlig och integrerad del i utvecklingen av Norrtälje Hamn.

Våra hållbarhetsmål

I Norrtälje Hamn-projektet ska vi jobba mot olika hållbarhetsmål. Målen är kopplade till de sjutton målområden som ingår i systemet Citylab Action.

Dessa är de sjutton olika målen:

 • Bebyggelse
 • Kulturvärden
 • Funktioner
 • Människor
 • Transporter
 • IKT (informationsteknologi)
 • Platser
 • Skolmiljöer
 • Luft
 • Ljus
 • Ljud
 • Grönytor
 • Klimatanpassning
 • Materialflöden
 • Produkter
 • Vatten
 • EnergiProjektanpassade mål inom dessa områden håller på att tas fram och kommer framöver att samlas i ett hållbarprogram.
 • Staden
  • Goda försörjningsvillkor
  • Jämlikhet och social sammanhållning
  • Attraktivt stadsliv
 • Människorna
  • Delaktighet och inflytande
  • Trygg livsmiljö
  • God hälsa och välbefinnande
 • Miljön
  • Resurshushållning
  • Ingen negativ klimatpåverkan
  • Ingen negativ miljöpåverkan
  • Resiliens och flexibilitet
Staden
 • Goda försörjningsvillkor
 • Jämlikhet och social sammanhållning
 • Attraktivt stadsliv
Människorna
 • Delaktighet och inflytande
 • Trygg livsmiljö
 • God hälsa och välbefinnande
Miljön
 • Resurshushållning
 • Ingen negativ klimatpåverkan
 • Ingen negativ miljöpåverkan
 • Resiliens och flexibilitet

Hållbarhet genom hela processen

Hållbarhetsarbetet är integrerat med planeringen och byggandet av Norrtälje Hamn. Hållbarhetstänket ska finnas med i samtliga processer i projektet. Det här är några exempel på aktiviteter som vi gjort eller som pågår kontinuerligt.

 • Vision och utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn, som omfattar många aktiviteter och principer för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Utbyggnadsstrategin används i alla våra viktiga processer, bland annat detaljplaneprocessen, markanvisningstävlingar och avtal, utformning av det offentliga rummet och projektering.
 • Deltagande i Citylab Action, en process för hållbar stadsutveckling.
 • Stort fokus på hållbarhet i direktiv och utvärdering inom markanvisningstävlingar.
 • Utveckling och tillämpning av miljömässiga och sociala krav för entreprenadupphandlingar.
 • Medborgardialogaktiviteter i olika former – bland annat öppet hus, frågor på webben och via utskick, samt dialog vid olika event.
 • Forum för strategisk byggherresamverkan.
 • Dialogplan för planering, genomförande och uppföljning av dialogprocesser.
 • Utredning och dialog angående ekosystemtjänster som finns och som skulle kunna vidareutvecklas eller nytillskapas.
 • Utarbetande av en grönytefaktor för kvartersmark respektive allmän plats i Norrtälje Hamn.

Om Citylab Action

Planeringen av den hållbara stadsdelen Norrtälje Hamn sker enligt processen för Citylab Action som arbetats fram och leds av Sweden Green Building Council.

Inom Citylab Action får stadsutvecklingsprojekt tillgång till metoder, verktyg och expertstöd för att utveckla städer hållbart. Processen innebär också ett stort utbyte och kunskapsdelning mellan de deltagande projekten. Norrtälje Hamn deltar i den första omgången av Citylab Action som pågick under 2016. Inom Citylab-processen har projektet arbetat fram ett utkast till hållbarhetsprogram som är byggt på specifika hållbarbarhetsmål inom 17 områden, och åtgärder för att nå dessa.

Läs gärna mer om Citylab Action här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Du måste ange en giltig e-postadress
Du måste ange din e-postadress
Tack! Du prenumererar nu på Norrtälje Hamns nyhetsbrev
Ta kontakt med oss