Jun 28, 2017

Nu lägger vi Grön asfalt i Hamnen

Nu läggs den första etappen av Grön asfalt i Norrtälje Hamn längs delar av Brännäsgatan respektive Östra Rögårdsgatan. Asfalten NCC Green Asphalt kommer från ett av NCC asfaltsverk där träpellets ersatt det fossila bränslet som används för uppvärmningen. Höga temperaturer har tidigare varit en förutsättning för att få fram tillräckligt stark asfalt för gator, vägar, parkeringar och övriga asfalterade ytor – en process som är energikrävande och dyr. Metoderna har utvecklats och temperaturen för varm asfalt har därmed kunnat sänkas med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna med en grön och energisnål asfalt är upp till 30 % lägre koldioxidutsläpp. Med hjälp av ny teknik kan en övergång från fossila bränslen till träpellets göras. Bränslets verkningsgrad är hög, vilket ger en resurs- och energieffektiv process i asfaltverket och leder till mycket lägre koldioxidutsläpp.

Share This: