May 31, 2018

Så ska Sjötullstorget se ut

Sjötullstorget kommer bli den nya stadens centrum. Men hur kommer torget se ut? I Norrtelje Tidning går det just nu att läsa en artikelserie om hur Norrtälje Hamn kommer att förändras. Artikel 2 handlar om Sjötullstorget.

 

Sjötullsgatan som går från Lilla torget ner mot hamnen kommer att få ett nytt torg; Sjötullstorget. Torget blir en förlängning av stadskärnan och binder samman centrum med Norrtälje Hamn. Torget kommer sträcka sig från Åtellet, förbi Hamnbron och fram till första kvarteret i Norrtäljes nya stadsdel.

 

I artikeln berättar Pernilla Logren, projektledare Norrtälje Hamn:

 

– Sjötullstorget har en viktig betydelse i det nya stadsrummet då det blir en viktig länk i övergången från den äldre stadsdelen till den nya. Sjötullstorgets gestaltning tillsammans med det kommande konstverket ska skapa nyfikenhet och bidra till att människor vill vistas i det nya området.

 

Torget kommer, utöver träbänkar, planteringar och stenmurar, också ha plats för konst.

 

Torget får sittplatser, planteringar, smågatsten och naturstenshällar. Att Roslagsgatan integreras i torget gör att all trafik kommer att ske på de gåendes villkor. Sjötullsgatan kommer fortsatt vara en gågata, precis som Hamnpromenaden på kajen längs Norrtäljeviken. Delar av Hamnpromenaden kommer vara öppen för allmänheten redan i sommar då vissa turbåtar, exempelvis Blidösund, planerar att ha sin angöring längst ut på kajen.

 

Området får en gestaltning av skärgården med konstgjorda klippor längs kajen, olika nivåskillnader och grönska. Men det är inte bara det visuellt tilltalande som ligger bakom de olika nivåerna. Kvarteren som planeras i hamnen ligger cirka 70 centimeter högre än kajen och på så vis säkerställer man eventuellt höjda havsnivåer i framtiden.

 

I september beräknas Sjötullstorget och delar av kajen att vara klara.

Det här är en sammanfattning av artikeln, som kan läsas i sin helhet här.

Share This: