Aug 26, 2015

Inbjudan till samråd om vattenarbeten i Norrtälje Hamn

Norrtälje kommun planerar att omvandla det befintliga hamnområdet till en ny stadsdel med bostäder och inslag av service. Planerna för Norrtälje Hamn medför vissa arbeten i vatten vilka kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. Inför tillståndsansökan hålls samråd, enligt 6 kap miljöbalken om vattenarbeten inom Norrtälje Hamn. Samråd sker skriftligt samt genom ett öppet möte. Synpunkter som framkommer i samrådet kommer att sammanställas och medföljer den tillståndsansökan som vi planerar att lämna in till mark- och miljödomstolen i slutet av 2015.

 

Den vattenverksamhet som omfattas av samrådet är:

  1. En marin dagvattenreningsanläggning som byggs invid kajen
  2. Brygganläggningar längs kajen vilka täcker dagvattenanläggningen
  3. Eventuellt erosionsskydd längs med kajen
  4. En öppningsbar gångbro över hamnbassängen till Societetsparken
  5. Muddring av sediment i den inre hamnbassängen såväl som i nedre delen av Norrtäljeån. Muddringen i Norrtäljeån ska förbättra förutsättningarna för fiskvandring.
  6. Tillståndsansökan kommer även att omfatta den kajanläggning som tidigare har anmälts till länsstyrelsen och som för närvarande är under byggnation.

 

En andra tillståndsansökan för ytterligare vattenverksamheter planeras i ett senare skede. Nytt samråd kommer att hållas inför detta.

 

Ovan nämnda vattenverksamheter kommer att presenteras vid ett öppet samrådsmöte. Vid mötet beskrivs de olika verksamheterna närmare och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Man kan också ta del av ett skriftligt samrådsunderlag som finns här för nedladdning.

 

Samrådsmöte hålls den 10/9 kl 18 i Hamnkontoret, Hamnvägen 2, Norrtälje.

 

Synpunkter gällande planerad vattenverksamhet kan lämnas till projektet senast den 24:e september. Dessa skickas till; Norrtälje kommun, Norrtälje Hamn, att: Carolina Sahlén, Box 800, 76128 Norrtälje eller per e-post till; carolina.sahlen@norrtalje.se. Frågor kan även ställas på telefon till vår konsult Claes Becker, 010-615 14 75 eller till Carolina Sahlén, 0176-712 46.

 

Share This: