Jun 25, 2015

Samråd kring detaljplan för Brännäset 8 – kvarter 3 och 4

Nu är detaljplanen för fastigheten Brännäset 8 ute på samråd. Det innebär att allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på planhandlingarna som rör bebyggelsen på platsen för den äldre gröna silon.

 

Detaljplanen för fastigheten Brännäset 8 är en del i att förverkliga projektet Norrtälje hamn till en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och mötesplatser. För att göra det möjligt att bostäder kan få byggas i området måste nuvarande detaljplaner ändras, då de idag bara gäller för industriverksamhet.

 

Norrtälje kommun har tillsammans med Index International påbörjat ett detaljplaneförslag för dessa nya kvarter. Detaljplanförslaget består av två nya kvarter med bostäder och lokaler och innefattar olika detaljer om utvecklingen av området. Bland annat avser Index att i det södra kvarteret bygga en ny karaktärsbyggnad med motsvarande höjd som silon som står där idag, nämligen en sexton våningar hög byggnad.

 

Planförslaget skickas nu ut till sakägare och myndigheter för samråd. Samråd innebär att berörda parter ska få möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Förslaget finns även tillgängligt för allmänheten här på Norrtälje kommuns webbplats, och det är möjligt att lämna in synpunkter fram till den 7 augusti. Efter detta datum sker en samrådsredogörelse, där Norrtälje kommun bemöter alla synpunkter. Innan planen kan antas kommer den att skickas ut ytterligare en gång för granskning.

 

Vad är en detaljplan?

 

En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur och byggnader och anläggningar får utformas inom ett visst område det vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras.

 

Share This: