Dec 21, 2015

Strategisk samverkan för fortsatt exploatering i Norrtälje Hamn

G1G2


Norrtälje Hamn-projektet ska nu handla upp en entreprenör för den fortsatta utbyggnaden av Norrtälje hamns infrastruktur. I detta ingår bland annat vatten- och avloppsnät, gator, parker, dagvattendammar, belysning och bryggor inom de utbyggnadsområden som kallas för G1 och G2 (se kartan ovan). Arbetena uppgår till en bedömd kostnad av cirka 400 miljoner kronor.

 

Entreprenadarbetena ska genomföras i en så kallad strategisk samverkansform, vilket innebär att vi tillsammans med entreprenören bland annat tar fram kostnader och bestämmer hur arbetena ska genomföras.

 

Vi har valt att jobba i form av strategisk samverkan för att hitta kostnadseffektiva tekniska lösningar, öka flexibiliteten och få en bra samordning med de som ska bygga husen på de enskilda kvarteren. Detta ger totalt även en säkrare arbetsmiljö inom området.

 

Arbetena kommer preliminärt att starta under 2016 och pågå fram till och med 2022. Investeringsmedel för dessa arbeten godkändes av Norrtälje kommuns fullmäktige i november 2015.

 

Underlaget till upphandling av en strategisk samverkansentreprenad godkändes av Norrtälje kommuns arbetsutskott den 16 december 2015. Upphandlingen sker i början av 2016.

 

Share This: