Jun 23, 2015

Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn

Projekt Norrtälje Hamn har arbetat fram ett styrdokument som vi kallar utbyggnadsstrategi. Denna strategi beskriver visionerna för stadsdelen Norrtälje Hamn och de konkreta principer som bör gälla för att genomföra visionerna. Ytterst handlar det om vilken slags stad vi vill uppnå.

 

Strategin tar sin början i tidigare visionsarbete inom Strukturplanen 2012, men utvecklar visionens teman och väver ihop dessa med visionen om en levande stadsdel för barn, båtar och bad, visionen att skapa en hållbar stadsdel i Norrtälje Hamn, samt utvecklingar av gestaltningsprinciper för den nya stadsdelen. Programmet kommer på detta sätt både att stödja hållbarhetsarbetet och fungera som ett gestaltningsprogram.

 

Utbyggnadsstrategin beskriver ett stort antal principer och önskade lösningar inom sex övergripande teman:

  1. Hela Norrtälje stad
  2. En mötesplats
  3. En blandstad
  4. En tillgänglig stadsdel
  5. En vacker skärgårdsstad
  6. En miljöanpassad och resurssmart stadsdel

Strategin kommer att användas i den fortsatta planeringen på många olika sätt och ge ett stöd för vilka utredningar som behöver göras. Detta kan vara i allt från detaljplaneprocessen för olika kvarter, i arbete med markanvisningar och avtal, för design och projektering av allmän plats samt för upphandling för kommunikation och dialog med såväl olika aktörer och byggherrar som medborgarna.

 

Utveckling av en stadsdel är en dynamisk process och ny information, kunskap, behov, önskemål och beslut tillkommer kontinuerligt under processen. Detta innebär att utbyggnadsstrategin måste vara ett levande dokument som revideras och utvecklas över tid. Utbyggnadsstrategin kommer finnas tillgänglig att ta del av i sin helhet inom en snar framtid.

Share This: