Vad är en hållbar stad?

Det finns inte någon absolut definition av vad som karaktäriserar en hållbar stad. Ofta beskrivs den hållbara staden som den täta, funktionsintegrerade staden som ger förutsättningar för effektiva tekniska system, attraktiva vistelsemiljöer, hållbara livsstilar och ekonomiskt tillväxt.

Den hållbara staden kan dock inte existera i ett vakuum, utan man måste också beakta att staden har behov av livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald, funktionella ekosystemtjänster och resursutbyte mellan stad och land.

Staden existerar inte utan människor och den hållbara staden måste också uppfylla sociala funktioner och hantera frågor som rättvisa, tillit, trygghet, social sammanhållning och inkludering.

 

Städer medför utmaningar för både social och ekologisk hållbarhet. Men utveckling av städer medför också stora möjligheter att skapa kollektiva lösningar på flera problem samtidigt och ta vara på möjliga synergier. Städer har under de senaste åren blivit allt mer aktiva aktörer inom konkret klimat- och miljöarbete liksom social och ekonomisk utveckling. I många fall går städerna före och driver utvecklingen inom områden där det saknas viktiga multinationella eller globala överenskommelser.

I planeringen av städer kan man skapa många av grundförutsättningarna för ett hållbart liv. Här kan man med olika system förbättra energi- och resurseffektivitet, material och avfallskedjor kan slutas och stadens miljöer kan, rätt utformade, stödja öppenhet, tillgänglighet och inkludering liksom trygghet, hälsa och rekreation.