Dec 01, 2017

Ytterligare 130 nya byggrätter i hamnen

NH-nyabyggratter-jm-kv2

Vi har tidigare berättat om att kommunen har antagit detaljplanen för kvarter 2, Brännäset. Nu har det avgörande steget nåtts – att detaljplanen vunnit laga kraft. Det innebär att Norrtälje Hamn fått byggrätt för ytterligare ca 130 lägenheter i hamnområdet, totalt cirka 900.

 

Att kommunen antagit en detaljplan innebär att de lämnat sitt godkännande, men den kan fortfarande överklagas under en viss tid. Den 16 november vann detaljplanen laga kraft. Nu kan JM sätta igång att förverkliga kvarteret med bostäder och verksamhetslokaler.

 

900 byggrätter under två år
En byggrätt är den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en fastighet enligt en detaljplan. Totalt har Norrtälje Hamn åstadkommit cirka 900 byggrätter i hamnområdet. Det innebär att vi ligger bra till att nå de 2 000 vi siktar på när Norrtälje Hamn är färdigt. Målet för i år var 500 byggrätter, vilket vi redan uppnått.

 

Share This: